Information

I jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb er en ordning til dig, som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Syge personer skal have økonomisk tryghed under hele sygeforløbet, og udbetaling af ydelsen skal følge perioden med uarbejdsdygtighed og ikke stoppe ved en bestemt dato. Sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, har derfor ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Formålet med jobafklaringsforløbet er at bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet. Du er på den måde sikret en indsats, der tager højde for din situation og særlige barrierer i forhold til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den ydelse du vil modtage under et jobafklaringsforløb er uden tidsbegrænsning og svarer til en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold.

Et jobafklaringsforløb skal tilpasses individuelt, og der tages derfor udgangspunkt i dine konkrete forudsætninger, behov og helbredstilstand. Jobafklaringsforløbet kan bestå af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor.

Kontaktforløb med løbende opfølgningssamtaler

I jobafklaringsforløbet skal kommunen sikre en løbende opfølgning i forhold til dig. Dette sker ved at du får en koordinerende sagsbehandler, og der skal være en løbende opfølgning med 6 samtaler om året. Samtalerne holdes med henblik på at vurdere din mulighed for at komme tilbage i beskæftigelse, og om du skal fortsætte på jobafklaringsforløbet, herunder om du fortsat er uarbejdsdygtig som følge af sygdom.

Herudover skal der følges op på, om du deltager i tilbud eller andre indsatser efter rehabiliteringsplanen, som den koordinerende sagsbehandler har udarbejdet sammen med dig (se længere nedenfor).

Hvad du skal gøre…

Du skal stå til rådighed og deltage aktivt i forløbet

Det er en betingelse for at modtage ydelsen, at du deltager aktivt i jobafklaringsforløbet, og du har pligt til at:

  • deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan du har udarbejdet med den koordinerende sagsbehandler (se nedenfor),
  • acceptere tilbud om arbejde, som du er henvist til,
  • du genoptager dit arbejde delvist, når det er muligt, hvis du er i et ansættelsesforhold
  • møde til samtaler med kommunen,
  • give meddelelse til kommunen eller arbejdsgiver om sygdom i tilfælde, hvor du har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning, som fremgår af den rehabiliteringsplan du har udarbejdet med din koordinerende sagsbehandler

Du skal være med til at udarbejde rehabiliteringsplanen

Det er kommunens rehabiliteringsteam, der skal afgive indstilling om, hvilken tværfaglig indsats du skal have under jobafklaringsforløb, men du skal sammen med den koordinerende sagsbehandler udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del med oplysninger om:

  • beskæftigelsesmål,
  • dine ressourcer,
  • dine udfordringer og
  • de lægelige oplysninger

Sanktioner ved manglende deltagelse i jobafklaringsforløbet

Hvis du ikke opfylder din rådighedsforpligtelse og der ikke er en rimelig grund til dette, skal kommunen træffe en afgørelse om fradrag i eller nedsættelse eller ophør af ressourceforløbsydelsen.

Varigheden af jobafklaringsforløbet

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen. Der er mulighed for forlængelse, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig.

Hvilken hjælp kan du finde på jobnet.dk ...
Vi har udviklet nogle værktøjer, der kan give dig inspiration, når du skal søge job.

SMS- og e-mailservice: Tilmeld dig SMS- og huskeservice og vi minder dig fx om, hvornår du skal til samtale.

Jobagent: Opret én eller flere jobagenter, så får du besked, når der er nye jobannoncer, som passer til dine ønsker.

Min Side: Her kan du melde dig rask. Du kan se din historik og dine aftaler.

Du kan kontakte dit Jobcenter for at få vejledning.

Vi ønsker dig rigtig god bedring.